top of page

איכות

הסביבה

BETTER ENVIRONMENT

BETTER TOMORROW

ESD מתמחה בליווי פרויקטים לקבלת היתר מבחינה סביבתית. העבודה כוללת בחינת ההשפעות הסביבתיות של הפרויקט לו אנו מייעצים וסביבתו, מתן פתרונות למניעת מטרידים סביבתיים, כתיבת נספחים סביבתיים וליווי הפרויקט מול היחידות הסביבתיות עד לקבלת היתר בנייה.

ESD מתמחה בליווי פרויקטים לקבלת היתר מבחינה סביבתית. העבודה כוללת בחינת ההשפעות הסביבתיות של הפרויקט לו אנו מייעצים וסביבתו, מתן פתרונות למניעת מטרידים סביבתיים, כתיבת נספחים סביבתיים וליווי הפרויקט מול היחידות הסביבתיות עד לקבלת היתר בנייה.ESD מתמחה בליווי פרויקטים לקבלת היתר מבחינה סביבתית. העבודה כוללת בחינת ההשפעות הסביבתיות של הפרויקט לו אנו מייעצים וסביבתו, מתן פתרונות למניעת מטרידים סביבתיים, כתיבת נספחים סביבתיים וליווי הפרויקט מול היחידות הסביבתיות עד לקבלת היתר בנייה.

Broken%20Trunk_edited.jpg

תסקירים ונספחים/תבע"ות

תסקירי השפעה על הסביבה

הכנת תסקירי השפעה על הסביבה לסוגים מסוימים של תכניות הינה חובה המעוגנת בתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 2003. זהו הכלי הסטטוטורי העיקרי לשילוב שיקולים סביבתיים בתכניות שונות, אך קיימים גם מסמכים אחרים, כגון נספח נופי-סביבתי, חוות דעת סביבתית, מסמך סביבתי וכיו"ב. תסקיר השפעה על הסביבה  הוא מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין סביבת התכנית, מעריך השפעות חזויות של התכנית על אותה סביבה ומפרט אמצעים הדרושים למניעה או למזעור השפעות שליליות. התסקיר יכול לבחון גם את ההשלכות החזויות של תכנית חדשה מהסביבה הקיימת, כגון שכונת מגורים חדשה בקרבה לפעילות של נמל פעיל, חוף ים או מקור רעש חזק.

 

תסקיר השפעה על הסביבה הוא כלי סטטוטורי מחייב, המעוגן בחוק התכנון והבניה ומובנה בתהליך התכנון הסטטוטורי בעיקר על-פי:
תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 2003
תיקון מס' 37 לחוק התכנון והבניה – דרכים ומסילות ברזל (הוחל ב-1994)
כמו כן, דרישה להכנת תסקיר השפעה על הסביבה או נספח נופי-סביבתי עשויה להיכלל בהוראות תכנית מתאר ארצית או מחוזית. להמשך קריאה... 
 
 

תסקירים נספחים
היתרים

היתרים

איכות סביבה - ליווי פרויקטים לקבלת היתר מבחינה סביבתית, העבודה כוללת בחינה ההשפעות הסביבתיים של הפרויקט וסביבתו ומתן פתרונות למניעת מטרידים סביבתיים, כתיבת נספחים סביבתיים וליווי הפרויקט מול היחידות הסביבתיות עד לקבלת היתר בנייה

סקרי קרקע-קרקעות מזוהמות

ביצוע חקירת קרקע, החל מסקר קרקע היסטורי ועד לקבלת מכתב שחרור שטח מהמשרד להגנת הסביבה, העבודה כוללת עבודה שוטפת מול המשרד להגנת הסביבה, סיוע בבחירת קבלני בדיקות/פינוי קרקע, פיקוחיים בשטח, בחינת אנליזות וכתיבת דוחות.

 

ייעוץ בנושאי ניהול פחמן לפורום ה-15, שימוש בחומרים ממוחזרים, המלצות לטיפול בעודפי עפר, תכנון רגיל למים וכדומה.

סקרי קרקע

ניטור איכות האויר

ניטור אויר

 

בקרת ניטור אוויר בהתאם להנחיות מנ"א, העבודה כוללת בקרה יומית של נתוני הניטור, ביצוע דיגול לנתונים תקולים, כתיבת דוחות חודשים, רבעונים ושנתיים.
1. הקמת תחנות ניטור אוויר – בחירת מיקום להקמה, סוג התחנה, בחירת המזהמים לניטור בהתאם להנחיות מנ"א, העבודה כוללת מיקום מול
2. הרשויות וגורמים פרטים להקמת של התחנה בשטחן, בחירת קבלן ניטור, עבודה שוטפת מול מנ"א עד לקבלת היתר ההקמה.

תברואה

אשפה – תכנון מערך ואצירת אשפה בפרויקט, העבודה כוללת ניתוח נפחי אשפה צפויות בהתאם לחוק התכנון והבנייה עפ"י שימושי הקרקע בפרויקט, עבודה שוטפת מול יתר יועצי הפרויקט, מתן המלצות לאדריכלי הפרויקט לתכנון תקין של מערך האשפה, עבודה שוטפת מול מאגף תברואה ברשות המקומית עד לקבלת היתר האגף.

 

שינוע אשפה פנאומטי – ביצעו בדיקת התכנות להקמת מערכת אשפה פנאומטית לפרויקט בסדרי גודל שונים, מתן הנחיות והסברים למתכנני הפרויקט, ביצוע תכנון ראשוני של כלל המערכת, כתיבת מכרז לביצוע קבלן מבצע, סיוע  בבחירת זכיין ובקרה על תהליך עבודתו ותוצריו.

תברואה

אקוסטיקה /קרינה/ הידראוליקה

אקוסטיקה

יעוץ אקוסטיקה

רעש, או קול, נוצרים בשל תנודות של שינוי לחץ בתווך (בד"כ אוויר או מים). הפרעה זו מתפשטת כגל מכני המתאפיין בעוצמתו ובתדירותו של המופע. מקורות אופייניים למטרדי רעש יכולים להיות רעשים ממתקני מיזוג אוויר, תחבורה, תעשייה, אתרי בנייה ומקורות רבים אחרים.

הדרישה ההולכת וגוברת לרמת איכות חיים גבוהה יותר ועלייה במודעות לנזקי הרעש, בשילוב עם הגברת הצפיפות בסביבה העירונית, גורמות לעליה בדרישת התושבים לתנאי רעש נאותים - דבר המתבטא בתקינה מחמירה של נושאי הרעש.

כחלק בלתי נפרד ממסמכי סביבה נדרש יעוץ אקוסטי. השירותים המסופקים כוללים ליווי אקוסטי של פרויקטים בתחומי התחבורה, התשתיות, התעשייה, הבנייה ועוד.

העבודה כוללת מדידות וחישוב רמות רעש וכן בתכנון אמצעי הגבלה עבור פרויקטים בהם נדרשת התייחסות אקוסטית לצורך עמידה בקריטריונים המקובלים, או לפי דרישת הלקוח.

   עריכת מסמכי חוות דעת אקוסטיים ופרקי רעש בתסקירי השפעה לסביבה

   ליווי בתחום האקוסטי של תכניות סטטוטוריות

   מדידה וחיזוי רעש מתחבורה (כבישים, רכבות ומטוסים)

בטיחות וגהות

מבדקים סביבתיים (EHS) –בקרת פנימית של מפעלים וחברות בהתאם למדיניות פנימית, לחוקים ותקנות מקומיים בינלאומיים, העבודה כוללת בדיקת תיקי מפעל, בקרה על נוהלי המפעל, סיור ובקרה במתקני המפעל, תשאול עובדים, כתבית דו"ח מסכם הכולל ליקויים ומתן המלצות לשיפור/תיקון.   

ביצוע סקרי בטיחות וגיהות, ומתן פתרונות במידה ונראים ליקויים. ביצוע סקרי דיו-דיליג'נס-  הכנת מסמכי תשקיף על חברות ומפעלים, לצורך התייעלות או שינוי מבני/ ייצור. 

בטיחות וגהות
bottom of page