top of page
תכנון תשתיות

תכנון
תשתיות

SART WITH 

GREEN 

FOUNDATION

מחלקת תכנון תשתיות מלווה מיזמי תשתית בהיקפים גדולים ובינוניים בארץ, שמטרתם צמצום עומסי התנועה, צמצום שעות נסועה, צמצום פליטת מזהמים, יצירת קישוריות נכונה בין מרכזי אוכלוסייה ומתן מענה לצרכי תושבים בלב הערים. הפרויקטים הינם בעלי השפעה משמעותית על מארג החיים בשכונה, בעיר ובמטרופולין. חלקם של הפרויקטים בעלי משמעות לאומית של ממש.

פרויקטים המשפיעים על איכות החיים של תושבים בעיר ובפריפריה. איכות החיים של כולנו.
צוות התכנון הסביבתי בחברה הוא בעל ניסיון עשיר היודע ללוות את הפרויקטים משלבי התכנון המוקדם (הכנת מסמכים סביבתיים ותסקירי השפעה על הסביבה) במהלכם ניתנת התייחסות לשימור הסביבה הקיימת ככל הניתן ולצמצום הפגיעה בה, תוך ראייה ארוכת טווח של ההשפעות הסביבתיות של הקמת הפרויקט והפעלתו.
דרך שלבי התכנון המפורט – מתן מענה לצרכי הסביבה המיידית בהיבטים סביבתיים (צמצום מפגעי אבק, רעש, צמצום פגיעה פיזית בסביבת אזורי העבודה, תוך התחשבות אקולוגית נופית ועוד)
ועד לליווי הביצוע של פרויקטים הנדסיים מורכבים בשטח, מתן מענה לתלונות, פיקוח על עבודות תשתית ומתן מענה מידי למפגעים כאלה ואחרים הנוצרים תוך כדי עבודות הנדסיות בלב סביבה עירונית צפופה, בסמוך לאתרי טבע עירוניים המהווים ריאה ירוקה לתושבים ועד עבודות בצמידות לאזורים פתוחים, גנים לאומיים ושמורות טבע.

אנו יודעים לאזן בין צרכי הפרויקט ההנדסי לבין שמירה על האינטרסים של הסביבה הטבעית והעירונית ומוצאים את הדרך לבצע פרויקטים מורכבים בעלי חשיבות לאומית, תוך שמירה על הסביבה ומארג החיים – בטבע ובעיר.
 

ENVISION

תקן לתשתיות בנות קיימה-

תקן שנולד מתוך שיתוף פעולה בין המכון לתשתיות בנות קיימה (  ISI) ותוכנית Zofnass  לתשתיות של אוניברסיטת הרווארד.  התקן מייצג חשיבה חדשנית בתחום הקיימות בתשתיות ומסייע לאנשי המקצוע בתכנון ובביצוע של פרויקטי תשתית מקיימים יותר, ע"י הגדרת מסגרת אובייקטיבית של קריטריונים שנועדו לסייע בזיהוי פתרונות ברי קיימה לתכנון, הקמה ותפעול של פרויקטי תשתית.

התקן מתאים לכל סוגי התשתיות מפני שהוא אינו עוסק במהות התשתית אלא באופן שבו היא משפיעה על סביבתה הפיזית, הכלכלית והאנושית.

חברת ESD מלווה את הפרויקט הראשון במזרח התיכון החותר להסמכה והכרה רשמית לפי תקן זה.

ENOVISION

פיקוח ביצוע

פיקוח

צוות ליווי-ביצוע, מלווה פרויקטים עתירי  של תשתיות בהיבט הסביבתי בכל רמות הביצוע ובמגוון תפקידים בין אם מטעם הקבלן המבצע, חברת הניהול או היזם.

הניסיון, איכות השירות והתוצר והמענה המיידי, מביאים את הצוות להיות מוביל בתחומו בפרויקטים הגדולים בישראל.

הכנת מסמכי ליווי סביבתיים בהתאמה לפרויקט ולפי כל הדיסיפלינות הנדרשות מהיזם. ליווי צמוד של קבלנים בשטח ומתן פתרונות למזעור ההשפעות והמטרדים הסביבתיים בזמן הקמת התשתית, ביצוע פיקוח עליון בשטח , נוכחות בישיבות תכנון כחלק מהצוות המלווה.

תכנון תשתיות

תכנון סביבתי של תשתיות - הכנת תסקירי השפעה על הסביבה/מסמכים סביבתיים המנתחים את השפעת התשתית וכן מתן פתרונות למזעור השפעות אלו, ליווי לפי תקנים לתשתיות בנות קיימה.
ליווי ביצוע תשתיות- הכנת מסמכי ליווי סביבתיים בהתאמה לפרויקט ולפי כל הדיסיפלינות הנדרשות מהיזם. ליווי צמוד של קבלנים בשטח ומתן פתרונות למזעור ההשפעות והמטרדים הסביבתיים בזמן הקמת התשתית, ביצוע פיקוח עליון בשטח , נוכחות בישיבות תכנון כחלק מהצוות המלווה. 
תכנון

איכות אויר

עתיקות

בדיקת ריכוז מזהמי אוויר בסביבה נדרשת לצורך בקרה סביבתית על מקורות הפליטה ובחינת עמידתם בערכי איכות אוויר, כפי שנקבעו בתקנות אוויר נקי, התשע"א – 2011.

 

תכניות מתאר, תשתיות חדשות ותכניות בניין עיר רבים נדרשים לערוך חיזוי של השפעות התכנית על ריכוז מזהמי האוויר העתידי בהתאם לפעילות העתידית הצפויה בהם.

צוות מקצועות הסביבה בחברת ESD מספק שירותים בתחום איכות האוויר תוך שימוש בתכנות הדמיה מתקדמות המאושרות על ידי המשרד להגנת סביבה, לצד ניהול, בקרה וניתוח של מסד הנתונים  המתקבל ממדידות בתחנות ניטור ותחנות מטאורולוגיות הפזורות ברחבי הארץ, לאורך כבישים מהירים, רכבות, מקורות פליטה מוקדים  וכו'." העבודה נעשית בתיאום ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה

bottom of page