top of page
חיפוש
 • ritovrotem

תסקירי השפעה על הסביבה

עודכן: 14 באוק׳ 2020

הכנת תסקירי השפעה על הסביבה לסוגים מסוימים של תכניות הינה חובה המעוגנת בתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 2003.

תסקיר השפעה על הסביבה הוא כלי סטטוטורי מחייב, המעוגן בחוק התכנון והבניה ומובנה בתהליך התכנון הסטטוטורי

הכנת תסקירי השפעה על הסביבה לסוגים מסוימים של תכניות הינה חובה המעוגנת בתקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 2003. זהו הכלי הסטטוטורי העיקרי לשילוב שיקולים סביבתיים בתכניות שונות, אך קיימים גם מסמכים אחרים, כגון נספח נופי-סביבתי, חוות דעת סביבתית, מסמך סביבתי וכיו"ב. תסקיר השפעה על הסביבה הוא מסמך הסוקר את הקשר שבין תכנית מוצעת לבין סביבת התכנית, מעריך השפעות חזויות של התכנית על אותה סביבה ומפרט אמצעים הדרושים למניעה או למזעור השפעות שליליות. התסקיר יכול לבחון גם את ההשלכות החזויות של תכנית חדשה מהסביבה הקיימת, כגון שכונת מגורים חדשה בקרבה לפעילות של נמל פעיל, חוף ים או מקור רעש חזק.

תפקידי התסקיר או המסמך הסביבתי:

 • כלי עזר למקבלי החלטות - הכללת שיקולים סביבתיים בתהליך הבחינה ובכלל זה בחינת חלופות תכנוניות בהיבט הסביבתי.

 • כלי עזר ליזם - הבנת השלכות סביבתיות של המיזם ושינויים בהתאם בתכנון.

 • כלי עזר בידי הציבור- הבנת השלכות אפשריות של תכנית כרקע לתהליך שיתוף ציבור וכבסיס מידע להגשת התנגדויות.

תסקיר השפעה על הסביבה הוא כלי סטטוטורי מחייב, המעוגן בחוק התכנון והבניה ומובנה בתהליך התכנון הסטטוטורי בעיקר על-פי:

 • תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה) 2003

 • תיקון מס' 37 לחוק התכנון והבניה – דרכים ומסילות ברזל (הוחל ב-1994)

כמו כן, דרישה להכנת תסקיר השפעה על הסביבה או נספח נופי-סביבתי עשויה להיכלל בהוראות תכנית מתאר ארצית או מחוזית.

תסקיר השפעה על הסביבה בנוי, בדרך כלל, מהפרקים הבאים:

 • פרק א'- תיאור הסביבה שבה מתוכננת התכנית. (מצב קיים)

 • פרק ב'- בחינת חלופות למיקום המוצע (כולל חלופת האפס).

 • פרק ג'- תיאור התכנית והפעילות הנובעת מביצועה.

 • פרק ד'- הערכה של ההשפעות הסביבתיות ואמצעים למניעה/למזעור.

 • פרק ה'- הצעות להוראות התכנית.

במקרים בהם קיימת חשיבות לבחינת חלופות מאקרו, ניתן לפצל את התסקיר לשני חלקים: הכנת פרקים א'-ב' והבאת המסקנות להחלטה על חלופה נבחרת במוסד התכנון.

לאחר מכן השלמת התסקיר בפרקים ג'-ה' והבאת התכנית כולה, יחד עם התסקיר, להחלטה סופית במוסד התכנון.

התסקירים הוגשו כחלק מהתכניות למועצה הארצית, לות"ל, לותמ"ל, לועדות מחוזיות ומקומיות

452 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Σχόλια


bottom of page